کاربرد نقشه در طراحی داخلی

کاربرد نقشه در طراحی داخلی ، شکل های عوارض طبیعی یا مصنوعی زمین، نقشه های اجرایی ساختمان های بزرگ و کوچک یا طرح نقشه اشیای کوچک و بزرگ به مقیاس مناسب که با علائم قراردادی روی صفحه کاغذ یا فایل ترسیم شده است را نقشه مینامند.

بیشتر…

معماری های تک چیست؟

معماری های تک چیست؟ موضوعی که لویی کان در دهه شصت عنوان کرد (بخش های سرویس دهنده-قسمت های خدماتی-از بخش های سرویس شونده-قسمت های سکونتی-مجزا شوند) هم اکنون یکی از موارد بسیار مهم در ساختمان های های-تک است.

بیشتر…