کاربرد نقشه در طراحی داخلی

کاربرد نقشه در طراحی داخلی ، شکل های عوارض طبیعی یا مصنوعی زمین، نقشه های اجرایی ساختمان های بزرگ و کوچک یا طرح نقشه اشیای کوچک و بزرگ به مقیاس مناسب که با علائم قراردادی روی صفحه کاغذ یا فایل ترسیم شده است را نقشه مینامند.

بیشتر…

معماری های-تک چیست؟

معماری های-تک چیست؟ در سال 1971، دو معمار جوان ایتالیایی تبار به نام های ریچارد راجرز ساکن انگلستان و رنزوپیانو ساکن ایتالیا، در مسابقه طرح ساختمان مرکز ژرژ پومپیدو در پاریس در بین 681 شرکت کننده برنده اعلام شدند.

بیشتر…