شاپ دراوینگ چیست؟ (shop drawing)

شاپ دراوینگ چیست؟ (shop drawing)


4 روش پی ریزی در ساختمان سازی

  1. پی های سطحی یا شالوده ها
  2. پی های عمیق یا چاه ها
  3. پی های نیمه عمیق مانند پی های صندوقه ای و پی های چاهی دستی و غیره
  4. پی های ویژه مانند مهارها و ستون های شنی

1 پی های سطحی یا شالوده ها( 4 روش پی ریزی در ساختمان سازی )

پی های سطحی یا شالوده ها به پی هایی اتلاق میشود که در عمق کم و نزدیک به سطح زمین ساخته میشوند. این پی ها شامل: شالوده های منفرد نواری و گسترده هستند. شاید شالوده های سنگی، بتنی یا بتن آرمه و در مورد شالوده گسترده از نوع دال تنها یا ترکیبی از تیر و دال باشند.

پس از تعیین ابعاد تقریبی مقطع عرضی ستون ها، به تعیین ابعاد شالوده ها مبادرت میشود.سطح تقریبی لازم برای شالوده هر ستون از تقسیم مقدار بار محوری آن به فشار مجاز پی، یعنی فشار مجاز زمین زیر شالوده، به دست می آید.

(4  روش پی ریزی در ساختمان سازی )

 پس از تعیین سطح تقریبی لازم برای شالوده ها، از راه مقایسه مجموع این سطوح با مجموع سطوح بارگیر ستون ها میتوان نوع شالوده را انتخاب کرد. به عنوان یک قائده کلی اگر مجموع سطوح لازم برای شالوده ها کمتر از4/1 مجموع سطوح بارگیر ستون ها باش، شالوده های مجزا یا منفرد که با کلاف هایی به یکدیگر بسته میشوند، مناسب ترین نوع شالوده از نظر اقتصادی خواهد بود؛ اگر مجموع سطوح لازم بین 3/1 تا 3/2 مجموع سطوح بارگیر ستون ها باشد.

مناسب ترین نوع شالوده، شالوده نواری خواهد بود که به شکل تیر های یکسره، ستون ها را در یک جا یا ترجیحا دوجهت به یکدیگر میبندند؛ اگر مجموع سطوح لازم برای شالوده ها از 4/3 مجموع سطوح بارگیر بیشتر باشد، استفاده از شالوده گسترده به صرفه خواهد بود؛ در صورتی که مجموع سطوح مورد نیاز شالوده ها بین 4/1 و 3/1 مجموع سطوح بارگیر ستون ها باشد یا در حالتی که مجموع سطوح لازم برای شالوده ها از 3/2 مجموع سطوح بارگیری بیشتر و از 4/3 آن کمتر باشد، برای تعیین اقتصادی ترین نوع شالوده باید، متناسب با شرایط تحقیق بیشتری انجام داد.

2 پی های عمیق یا شمع ها( 4 روش پی ریزی در ساختمان سازی )

به پی هایی اطلاق میشود که نسبت عمق قرارگیری به کوچکترین بعد افقی آنها از 10 تجاوز کند. این پی ها شامل: انواع شمع ها، دیوارک ها و دیوارهای جداکننده اند.پی های عمیق در ساختمان ها اغلب به وسیله یک سازه میانی، که شالوده یا سرشمع نامیده میشود، بارهای سازه را به زمین منتقل میکنند.

3 پی های نیمه عمیق( 4 روش پی ریزی در ساختمان سازی )

به پی هایی اطلاق میشود که در حدفاصل بین پی های سطحی و پی های عمیق قرار دارند.پی های صندوقه ای و پی های چاهی به طور معمول در این گروه قرار دارند.

4 پی های ویژه

به پی هایی اطلاق میشود که اغلب در تعریف گروه های فوق نمیگنجد: مانند مهارها یا زیرشمع ها، ستون های شنی و بهسازی خاک در عمق. در این پی ها برای انتقال بار از سازه به زمین، از فشار، کشش یا اصطکاک بهره گیری میشود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


3 + شش =