نظریه رنگ و ویژگی های آن

نظریه رنگ و ویژگی های آن رنگ خاصیتی فقط دیدنی است که موجودیت خود را مدییون نور است و بی تردید هر آنچه که دیدنی است،دارای رنگ است،حتی اگر شفاف باشد و ما آن را بی رنگ بخوانیم و حتی اگر همه نور را جذب کند و ما آن را سیاه بنامیم.

بیشتر…

طراحی ساختمان و روش های مختلف آن

مقدمه

طراحی ساختمان و روش های مختلف آن یکی ازعوامل آلوده کننده محیط زیست درجهان مصرف انرژی فسیلی درفضاهای مسکونی برای تهیه آب گرم مصرفی و گرمایش فضای زندگی است. که هر روز به تعداد مصرف کنندگان افزوده میگردد. این روند رشد آلودگی ازطریق ساختمان به علت کم توجهی طراحان و سازندگان به شرایط اقلیمی و اصول طراحی در هر منطقه می باشد. بیشتر…