معماری های تک چیست؟

معماری های تک چیست؟ موضوعی که لویی کان در دهه شصت عنوان کرد (بخش های سرویس دهنده-قسمت های خدماتی-از بخش های سرویس شونده-قسمت های سکونتی-مجزا شوند) هم اکنون یکی از موارد بسیار مهم در ساختمان های های-تک است.

بیشتر…

معماری های-تک چیست؟

معماری های-تک چیست؟ در سال 1971، دو معمار جوان ایتالیایی تبار به نام های ریچارد راجرز ساکن انگلستان و رنزوپیانو ساکن ایتالیا، در مسابقه طرح ساختمان مرکز ژرژ پومپیدو در پاریس در بین 681 شرکت کننده برنده اعلام شدند.

بیشتر…