نظریه رنگ و ویژگی های آن

نظریه رنگ و ویژگی های آن رنگ خاصیتی فقط دیدنی است که موجودیت خود را مدییون نور است و بی تردید هر آنچه که دیدنی است،دارای رنگ است،حتی اگر شفاف باشد و ما آن را بی رنگ بخوانیم و حتی اگر همه نور را جذب کند و ما آن را سیاه بنامیم.

بیشتر…