کاربرد نقشه در طراحی داخلی

کاربرد نقشه در طراحی داخلی ، شکل های عوارض طبیعی یا مصنوعی زمین، نقشه های اجرایی ساختمان های بزرگ و کوچک یا طرح نقشه اشیای کوچک و بزرگ به مقیاس مناسب که با علائم قراردادی روی صفحه کاغذ یا فایل ترسیم شده است را نقشه مینامند.

بیشتر…