شاپ دراوینگ چیست؟ (shop drawing)

در ابتدا به معنی لغوی شاپ دراوینگ میپردازیم؛ شاپ دراوینگ از ۲ واژه Shop Drawing تشکیل شده است و به معنای نقشه های کارگاهی می باشد. برای بررسی مسائل اجرایی، قبل از اجرا و برآورد دقیق پروژه ها و برنامه ریزی و مدیریت در زمان ساخت از مواردی هستند که نیاز به نقشه های کارگاهی در راستای نقشه های محاسباتی دارند.
بیشتر…